Algemene voorwaarden.

Ondernemingsgegevens

Adres maatschappelijke zetel IJzerenveld 5 - 2800 Mechelen
Contactgegevens
Telefoon: 015/55 14 39
E-mail: info@slotenmakerijwalter.be
Per post: IJzerenveld 5 - 2800 Mechelen
Breng je ons liever een bezoekje? Bekijk wel eerst even onze openingstijden
  Openingsuren
BTW nummer: BE0778.595.640

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Schoen-en slotenmakerij Walter, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te IJzerenveld 5, 2800 Mechelen - België, BTW BE0778.595.640, (hierna 'Schoen- en slotenmakerij Walter') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Schoen-en slotenmakerij Walter moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Schoen-en slotenmakerij Walter aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

1) Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2) Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Wanneer u als klant ervoor kiest om je bestelling te laten verzenden zullen hier kosten voor aangerekend worden. Deze worden vermeld in het check-out-proces.

3) De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod en bestelling

1) Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2) Ondanks het feit dat de online catalogus en onze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Schoen- en slotenmakerij Walter niet. Schoen- en slotenmakerij Walter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Schoen- en slotenmakerij Walter is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schoen en slotenmakerij Walter. Schoen-en slotenmakerij Walter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3) Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, overschrijving en payconiq in onze webshop. In onze winkels kan je contant, Bancontact of met Payconiq betalen. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4) Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de wijze van levering: bezorging op je gekozen adres of afhalen in een van onze winkels. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop 'Ik ga bestellen'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4: Levering en uitvoering

1) Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. De levering gebeurd door Bpost of DPD.

2) We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

3) Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan de klant of een door de klant aangewezen derde steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

4) Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.

5) Schoen- en slotenmakerij Walter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Schoen- en slotenmakerij Walter heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1) De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

2) Schoen- en slotenmakerij Walter mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3) Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Het terugsturen van goederen is steeds ten koste van de klant.

4) De klant kan het retourpakket retourneren via de post of een koerier. Mochten we beslissen om het pakket zelf op te halen zullen we dit laten weten in de retourbevestiging.

5) Om je herroepingsrecht, in het geval van levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken (klik hier) en dit opsturen naar info@slotenmakerijwalter.be of IJzerenveld 5, 2800 Mechelen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

6) De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Schoen- en slotenmakerij Walter heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Schoen- en slotenmakerij Walter, IJzerenveld 5, 2800 Mechelen, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Het retourneren van bestellingen via de post of een koerier is steeds ten koste van de klant.

7) Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit zijn onder andere gepersonaliseerde goederen zoals bvb autonummerplaat, cilinders met extra sleutels, graveerwerken, sleutels die op code gemaakt worden, goederen waarvan blisterverpakking geopend is.

Artikel 6: Garantie en comformiteit

1) Schoen- en slotenmakerij Walter garandeert dat de goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2) Schoen- en slotenmakerij Walter hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling.

3) Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

4) De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

5) Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Schoen- en slotenmakerij Walter klantendienst en het artikel op de klant zijn kosten terug te bezorgen aan Schoen- en slotenmakerij Walter.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1) De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Schoen- en slotenmakerij Walter.

2) De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Schoen- en slotenmakerij Walter te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Overmacht

1) In geval van overmacht is Schoen- en slotenmakerij Walter niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2) Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Schoen- en slotenmakerij Walter is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 / 55 14 39, via e-mail op info@slotenmakerijwalter.be of per post op het volgende adres IJzerenveld 5, 2800 Mechelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht - geschillen

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd. De consument kan zich ook richten tot het ODR-platform. (klik hier)

Bijlage

Algemene voorwaarden (.pdf)

Modelformulier voor herroeping (.pdf)

 

evva akura

EVVA AKURA

Avatar

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est repudiandae iste sint laboriosam at, ab asperiores alias excepturi cumque sit amet error ratione sequi nulla recusandae maiores cum quod autem.